AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

ZMĚNĚN: není

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE bez zpovědníka
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

 

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 3.3.

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

Jan 2,13-25

Komentář 

Jsou blízko Velikonoce, kdy bude Ježíš obětován, aby se zjevila plnost lásky Boha. Lásky, která se bude vždy přimlouvat, vždy hledat cesty, která se nezastaví před ničím. Před svým ukřižováním vstupuje Ježíš do Chrámu, aby byl zřejmý důvod jeho dobrovolné oběti. Ježíš přišel, aby očistil člověka a bohoslužbu od obchodování s Bohem, od falešných zbožných nadějí. Přišel, aby se naše nitro stalo domem modlitby, pravé modlitby, klanějící se Bohu, ničemu jinému. Oběti Bohu, které byly přinášeny v Chrámu, měly být neseny s vnitřním smýšlením vděčnosti "my Ti patříme." Místo toho se postoj k Bohu zvrhává na očekávání odměny za to, že "my děláme něco pro Tebe." Ježíš nás uvádí do pravdy, že nás Bůh miluje jako první, jako první nás obdarovává, jako první se sklání k nám. Bůh dává vše, co má, nikoli kvůli tomu, co jsme udělali, ale nezištně, abychom se proměnili v místo otevřené pro Jeho přítomnost, abychom se Mu otevřeli, i když budeme zranění, oškubání o světské výhody. Ježíš zboří zaneřáděný chrám, zaneřáděné nitro padlého člověka, aby stvořil člověka nového, v němž zpívá chvály Duch Svatý. Tato proměna je zázrakem větším než stvoření člověka z prachu země, tato proměna má vysokou cenu - Prolitou Krev a zcela zničené, usmrcené Tělo Syna člověka. Tak vysoká cena za to, aby člověk nebloudil k smrti, ale aby utíkal s hořícím srdcem k Životu.