AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

ZMĚNĚN: není

 TENTO TÝDEN ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 BOHOSLUŽBA SLOVA;  18:30 - 18:45 ADORACE bez zpovědníka
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE bez zpovědníka
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 14.7.

Evangelium

(Ježíš) zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

Mk 6,7-13

 

Komentář 

Ježíš poté, co byl zaskočen předsudky1 vůči své osobě v Nazaretě, vysílá své nejbližší. I oni jsou touto zkušeností připraveni na nepřijetí Nabídky. Co je to za nabídku? Boží radostná zvěst, přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte této Radostné zvěsti. ( srov. Mk 1,15). Bez Ježíše nemá smysl a chuť žádná minuta života. Málo si to uvědomujeme, že bez Něj nelze překlenout propast mezi námi a Otcem. Jen v Ježíši je smíření s Otcem bez omezení naši důstojnosti, bez omezení svobody, bez omezení lásky, bez omezení sjednocení se sebou a Bohem samotným. Oběť Ježíše Krista je v každém detailu zázrak, který nás otevírá plnosti života, zbožštění, sjednocení s Ním. 
Všichni jsme ve křtu dostali moc nad nečistými duchy. Oni musí ven, neboť nečistý duch znemožňuje vidět Boha, vytváří karikatury Boha, které nelze milovat. Z evangelia plyne, že nepotřebujeme žádné světské prostředky, vše je v Boží režii. Můžeme si všimnout, že mazali nemocné olejem. Každý, kdo chce nést Krista, může používat olej (exorcizovaný, požehnaný), křestní svíci, požehnaný kříž, ikony... Vše na čem spočívá silná modlitba Církve.... 

1) Mk 6,6 "A divil se jejich nevěře."