AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

AKTUÁLNÍ ADVETNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 
ranní mše přes týden rorátní v 6:40 oproti pravidelnému:
Po 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 06:40 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE
Čt 06:40 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 06:40 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

 

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 4.12.

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!" Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: "Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: 'Naším otcem je Abrahám!', neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí (obilí) na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným."

Mt 3,1-12
 
Komentář 
Druhá neděle adventní se opět upíná k druhému příchodu Mesiáše, k jeho definitivnímu mocnému NE zlu a ANO dobru. Jan Křtitel vyzývá Izraelský lid k obrácení. Obrácení je hlavní téma dnešního evangelia. Obrácení je změna směru, změna smýšlení, změna srdce  -  od sebestředného k Bohostřednému, od sobectví k Lásce, od hříchu k odevzdanosti  se do Boží prozřetelnosti, od nedůvěry k důvěře. Prvotní předpoklad k obrácení je uvědomění si "nejsem dobrý" - vyznání jsem hříšný, působím utrpení. To lze jen, když slyšíme onu hlasitou nabídku Boha: "Já jsem Bůh milosrdný, laskavý a věrný." Obrácení je vnitřní proces vycházející z hluboké pokory - nejsem dobrý, ale Bůh je dobrý - On mě svou láskou chce zaplavit a rozpálit k novému životu. Zaměřme se na Jeho nabídku, kdy nás chce přetavit ohněm Ducha Svatého, pročistit, uzdravit. Postavme se nazí v pravdě před milujícího Boha, On nás obléká, zahaluje svou důstojností, prozařuje Životem, který vydává sladké plody pro ty, kolem nás. Tyto plody, tato pšenice vzrostlá z popela spáleného sobectví září svatostí, nesmrtelností, zůstává navěky - už ji žádný oheň nesežehne, sama září světlem nejmocnější energie, sama je ohněm z výsosti.