SOUKROMÁ BOHOSLUŽBA PŘED PŘIJÍMÁNÍM BĚHEM ADORACÍ

SOUKROMÁ BOHOSLUŽBA PŘED PŘIJÍMÁNÍM BĚHEM ADORACÍ

  • LITUJTE SVÝCH HŘÍCHŮ - ÚKON KAJÍCNOSTI:

Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.

NEBO: Byls poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.

Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad námi.

Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: Smiluj se nad námi.

  • NĚJAKÝ ÚRYVEK Z PÍSMA:

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. (Jan 14,23)

  • MODLITBA OTČENÁŠ
  • ODPOVĚĎ NA BERÁNKU BOŽÍ … :

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel,

ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.