AKTUÁLNÍ INFORMACE

Během dovolené naléhavé záležitosti (zaopatření, pohřeb) vyřídí:
od 22.-27.7. o. Vladimír Zelina: telefon: 739 002 743
od 28.-1.8. o. Mariusz Banaszczyk: telefon: 605 997 176

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

ZMĚNĚN zcela do 1.8. (viz tlačítko Tento týden)

 TENTO TÝDEN ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 BOHOSLUŽBA SLOVA;  18:30 - 18:45 ADORACE bez zpovědníka
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE bez zpovědníka
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 28.7.


Evangelium

Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.

Jan 6,1-5

Komentář

Tento rok čteme o nedělích Markovo evangelium, ale událost nasycení zástupů je vzata z Jana, včetně dalších slov o Eucharistii o dalších nedělích.
Celá událost zázračného nasycení těla je znamením, které poukazuje na hlubší nasycení duše eucharistií. Stejně jako uzdravení těla je znamením, že je tady někdo víc než tělo - Spasitel duší. Vzpomeňme na uzdravení chromého spuštěného ze střechy, kde Ježíš uzdravuje tělo i duši odpuštením hříchů.
Slyšíme, že jsou blízko židovské velikonoce. Událost rozmnožení se děje přesně rok před poslední večeří, kdy bude Ježíš vzdávat díky, lámat a rozdávat Tělo plné Ducha Božího.
Lidé poznávají v Ježíši "toho proroka", o kterém mluví kniha Deuteronomium 18,15... "proroka ... ze tvého středu...  dám svá slova do jeho úst."

Jenže přistupují k Němu špatně. Chtějí se Ho zmocnit. Správně se mají stát jeho učedníky, nikoli majiteli, a nechat se zmocnit Ježíšem a stát se jeho majetkem. Stát se jeho mystickým tělem plným Ducha uvnitř svého hmotného proměněného těla. Ježíš je Pokrm rozrůstající se Lásky, Pokrm zachraňující Mír rodin a planety Země.