AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

ZMĚNĚN: není

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 BOHOSLUŽBA SLOVA;  18:30 - 18:45 ADORACE bez zpovědníka
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE bez zpovědníka
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 16.6.

Evangelium

Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

Mk 4,26-34

 

Komentář 

Ježíš nám předkládá dvě podobenství o Božím království. Boží království, které je zde mezi námi, lze vidět jedině Ježíšovýma očima - jeho Duchem. On nás uvádí do nového vnímání, do pravé reality skryté za mlhou lží, předsudků a strachů. V prvním podobenství o zemědělci, se nám chce říci, že Boží království je dílem Božím, že On jedná. Na člověku je rozhodnutí dát prostor na svém území Božímu semenu a vzdát se jiných příležitostí. Bůh však je ten, který dává vzrůst ve svůj čas, jak On určí. V království Božím vše je dílem Božím, jemu patří všechna čest a sláva. 
Druhé podobenství o hořčičném zrnku hovoří o tom, že právě to nepatrné, často přehlížené, pohrdané pro tento svět, je místem Božích velkých činů. Právě to nepatrné dává Bohu tolik potřebné ano - rozhodnutí, aby Bůh byl jediný Pán, aby vše bylo o Něm a jeho nepřekonatelné Dobrotě.  "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým" Lk 10,21