AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

ZMĚNĚN: není

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE bez zpovědníka
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

 

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 25.2.

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

Mk 9,2-10

Komentář 

Církev nám na začátku postní doby předkládá dvě témata: proměnu člověka v opuštěnosti pouště a proměnu člověka ve slávě svatých. Jedno bez druhého nejde. Bez toho se neděje žádná pravá lidskost, neboli jinými slovy připodobnění se Bohu. Poukazuje se zde na Ježíše Ukřižovaného a Vzkříšeného, Kříž a prázdný hrob. 
V obou případech zaznívá z Nebe hlas. Ujištění pro Ježíše před vyvedením na poušť "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!" (Mk 1,11) a ujištění pro následovníky Syna „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ (Mk 9,7). V útlaku i v útěše je Ježíš s námi, je s námi Bůh Otec, který nám fandí jako milovaným dětem, který nás vede svou rukou. 
Velice nám pomáhá, když se noříme do hloubky poznání Božího Syna. On je nový Mojžíš, On je nový Eliáš, On je novým člověkem, který nás uvádí do zázraku proměny našeho lidství. Ježíš je víc než Mojžíš, hledící na Boha tváří v tvář, vyvádějící lid z egyptského otroctví do Zaslíbené země, z otroctví remcání k svobodě jásajících. Je víc než životodárné mantinely lásky popsané v Desateru. Je víc než víra Mojžíše v milosrdenství Boha Otce, která zachránila mnohokrát židy od zániku. Ježíš je víc než Eliáš, rozmlouvající s Bohem, zcela odevzdaným do služeb Boha, člověkem mocných činů, promlouvajícím jasné a mocné slovo Boží. Je víc než tito oba, jez nemají hrob s mrtvým tělem stejně jako Ježíš. Ježíš je Život, který nic nemůže ohrozit, On je život, který dává život všem věrným, všem toužícím po tomto Životě.