AKTUÁLNÍ INFORMACE

otec Martin duchovní pobyt od 30.1. do 7.2.

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 
ve středu není adorace, ve čtvrtek mše v 17:45 oproti pravidelnému:
Po 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

 

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 29.1.

Když (Ježíš) uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Mt 5,1-12a

Dnešní neděli slyšíme Ježíšovo klíčové kázání shrnující jeho poselství: Přišel jsem, abyste byli šťastní, blahoslavení. Jeho cesta k radosti je však velmi zvláštní, opačná, než velí lidská logika. Ježíš nemluví o metodě, jak se stát šťastným, ale o cestě, po které lze jít jen s Ním. Slibuje blahoslavenou odměnu v nebi. Na první pohled by člověk mohl vnímat, že nás tady zve k trpitelství a radost bude až po smrti. Není tomu tak úplně, neboť nebe je stav duše spojený s Milujícím a rosteme-li ve víře, pak každý další den jsme víc v nebi, i když zcela to bude v pravdě, až opustíme tento svět. Ježíš nabízí 8 cest, které se prolínají: 1. chudí v duchu: pokorní, spokojení s posledním místem v tomto světě 2. plačící: soucitní s trpícími 3. tiší: odmítající manipulaci, nátlak 4. hladovějící a žíznící po spravedlnosti: zastávající se nepatrných, pošlapaných 5. milosrdní: odpouštějící druhým 6. čistého srdce: rozlišující špatné myšlenky a odmítajicí je 7. tvůrci pokoje: naslouchající a podporující v dobrém 8. pronásledování pro spravedlnosti, tupeni kvůli Ježíši: zakoušející ponížení a násilí, protože patří Ježíši, protože žijí s Ním jeho cestu života.